551 Huron Street,
Stratford Ontario
(519) 273-6780