551 Huron Street,
Stratford Ontario
1-519-273-6780